Registrar Usuari

Crear un nou compteDades de l'Usuari
NIF/NIE/Passaport
Nom
CognomsCognom
Segon Cognom
Email
Telèfon
Mòbil
Adreça
Població
C.P.
Provincia
Matrícula
Marca/Model
Classe